Shërbimet | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Shërbimet

LISTA E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA ZYRAT VENDORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME. 

Më poshtë do të  gjeni listën e shërbimeve të ofruara nga Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, afatet dhe tarifat e këtyre shërbimeve të vendosura me Urdhër të Kryeregjistruesit Nr 995, Datë 31/10/2014.

Lista e Shërbimeve.

Më poshtë do të gjeni dokumentacionin që nevojitet për secilin shërbim të mësipërm.

Lista e Dokumenteve.


. .