Dokumentat

Më poshtë do të gjeni dokumentacionin që nevojitet për  shërbimet që ofron Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme.

Lista e Dokumenteve.

Më poshtë do të gjeni kartelën informative të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

AL031006 Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale
AL031007 Lëshim certifikate pronësie
AL031008 Lëshim kopje kartele të pasurisë
AL031009 Lëshim vërtetim pronësie
AL031010 Lëshim vërtetimesh negativ/pozitiv
AL031011 Kopje të vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjorë, në të cilat bazohet regjistri i pasurive të paluajtshme/faqe
AL031012 Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet
AL031013 Lëshim certifikate të re kur ka humbur apo është dëmtuar certifikata e marrë (pa përfshirë afatin ligjor 15 ditor të publikimit/afishimit)
AL031014 Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme
AL031015 Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme
AL031016 Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme (shërbim vetëm për noterët ku merr kopje kartele të përditësuar, informacion për dokumente)
AL033001 Kërkesë për regjistrimin e bashkimit, ndarjes apo pjestimit të pasurisë së paluajtshme
AL033002 Korrigjim gabimesh në kartelë
AL033003 Regjistrim i objekteve të legalizuara
AL033004 Regjistrimi i kalimit të pronësisë me anë të ligjit, me vendim të gjykatës apo të një akti administrativ
AL033005 Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve të reja
AL033006 Saktësim i kufijve të pasurisë
AL033007 Regjistrim i lejes së ndërtimit
AL033008 Regjistrimi i akteve noteriale që lidhen ndërmjet zhvilluesit të pronës dhe pronarëve të truallit apo me subjektet e treta
AL033009 Regjistrimi i aktit për kalimin e pronësisë nga përmbaruesi gjyqësor
AL033010 Regjistrim i marrëveshjeve dhe akteve lidhur me kufijtë e pasurive të paluajtshme
AL033011 Regjistrimi i akteve me të cilat krijohet një shoqëri apo një subjekt tjetër i së drejtës që ka në pronësi pasuri të paluajtshme apo gëzon të drejta të tjera reale
AL033012 Regjistrim i përkohshëm i karabinasë
AL033013 Ndryshim kufiri
AL033014 Regjistrim i aktit të bashkëpronësisë për objektet në bashkëpronësi të detyrueshme
AL033015 Regjistrim i pasurisë së paluajtshme të fituar me parashkrim fitues
AL034001 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 – 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034002 Regjistrim apo fshirje e kontratave të tjera të hipotekës si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034003 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë mbi 10.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034004 Regjistrim apo fshirje e hipotekës ligjor
AL034005 Regjistrimi i kontratës së hipotekës për garantimin e kredisë së dhënë nga banka apo institucion tjetër kredidhënës, për kredi me vlerë 1.000.000 lekë si dhe kopje kartele brenda këtij afati
AL034006 Regjistrim/ndryshim/shuarje Servituti
AL034007 Regjistrim i prokurës
AL034008 Regjistrim i kontratës së shitjes, kontratës së shkëmbimit dhe kontratës së dhurimit me rezervë/kusht të pasurisë së paluajtshme
AL034009 Regjistrimi i kontratës së qirasë apo nënqirasë
AL034010 Regjistrimi i kërkesëpadisë
AL034011 Regjistrim i vendimit gjyqësor për vendosjen e masës së sigurimit të padisë
AL034012 Regjistrim i aktit noterial për pezullimin e veprimeve të regjistrimit
AL034013 Regjistrim i të drejtës së parablerjes
AL034014 Regjistrim i titujve në përdorim
AL035001 Regjistrimi i kontratave të shitjes
AL035002 Regjistrim i aktit të trashëgimisë
AL035003 Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit
AL035004 Regjistrim kontratë dhurimi
AL035005 Regjistrimi i deklaratës për heqje dorë nga pronësia
AL035006 Korrigjim gabimesh në hartën kadastrale
AL035007 Korrigjim gabimesh në certifikatën e pasurisë së paluajtshme
AL036003 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme pa rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036004 Kalim i regjistrimit nga regjistrat hipotekorë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, para ose pas përfundimit të regjistrimit fillestar
AL036005 Regjistrim fillestar i pasurisë së paluajtshme me rilevim e azhornim nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
AL036006 Regjistrim fillestar i veçantë i pasurive të paluajtshme në zonat rurale (pa përfshirë afatin ligjor 45 ditë)


. .