Archives

STAFI i Drejtorise se Administrimit te Informacionit ZQRPP

                                                [su_label type=”info”]Profilet e Specialisteve[/su_label]    …

Read More

Ministri i Drejtësisë z. Ylli Manjani zhvillon një takim në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme!

    Ministri i Drejtësisë z. Ylli Manjani ka zhvilluar një takim në Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ku të pranishëm ishin drejtues të zyrave vendore të…

Read More

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vizitoi Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe sportelet e ADISA!

    Në muajin nëntor, Kryeministri i Shqiperise Edi Rama vizitoi Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe sportelet e ADISA, Qendra e re e Ofrimit të Shërbimeve Publike të…

Read More

Prezantim i Stafit te IT-se ne ZQRPP!

Me poshte do te keni pershkrim te shkurter te Stafit te IT-se te angazhuar ne ZRPP! 1. Klevis Hysenlikaj, specialist në Zyrën Qëndrore të Pasurive të Paluajtshme, Drejtoria e Administrimit të Informacionit. Detyrat…

Read More

Deklarimi i të dhënave të sakta para punonjesit të ZVRPP-ve!

Pse është i rëndesishëm që të japim numrin e kontaktit të saktë para punonjesit të autorizuar në sportelet e shërbimit pranë ZVRPP-ve?- Në momentin që një qytetar i Republikës së…

Read More

Forma e kontratave online – printimi i kontratave

Nëpërmjet përdorimit të sistemit ALBSReP dhe metodes së re të kërkimit të informacionit nga ana e noterëve të Republikës së Shqipërisë, Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në…

Read More

Projekte në zhvillim- Sistemi i përmbaruesve dhe komunikimi me regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme!

Qëllimi i Projektit Qëllimi i këtij projekti është: krijimi i një sistemi elektronik për ofrimin e shërbimit të manaxhimit të veprimtarive aplikative, zhvillimore, në fushën e ekzekutimit të titujve ekzekutive…

Read More

Projekti i ri – Land Administration Data Improvement!

Projekti i ri – Land Administration Data Improvement!- Në zonat për të cilat nuk është kryer ende Regjistrimi Fillestar, informacioni mbi gjendjen aktuale të pasurisë nuk është i aksesueshëm në…

Read More

Trajnimet për përdorimin e sistemit ALBSReP dhe funksionaliteteve të tij!

Trajnimet për përdorimin e sistemit ALBSReP dhe funksionaliteteve të tij!- Ofrohen trajnime të vazhdueshme për specialistet e rinj të cilët aksesojnë sistemin e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe janë…

Read More

Web Services- Aksesi në regjistrin e pasurive të paluajtshme nga institucione e autorizuara nga ligji.

Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin…

Read More