Adresa | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Adresa

Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme 

Adresa: Rr: “Jordan Misja”
Tirane, Albania

E-mail: kontakt@zrpp.gov.al

Ankesa: ankesa@zrpp.gov.al

Telefon: +355 42403303


. .