Kryeregjistruesi | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Kryeregjistruesi

Elion Semanaj 2   

Z. Elion Semanaj, Kryeregjistrues i Republikës së Shqipërisë.

Elion Semanaj u lind në qytetin e Tiranës më 1 mars 1977.

Semanaj ka përfunduar studimet e larta në Drejtësi, me rezultate të shkëlqyera në vitin 2000, në Universitetin e Tiranës. Përvoja profesionale nis në Autoritetin Portual Durrës, si Jurist, ku ka punuar deri në tetor 2001.

Gjatë periudhës shkurt 2002 deri më shkurt 2006 ka punuar në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit, duke asistuar juridikisht institucionet shtetërore dhe entet publike nëpërmjet shërbimit këshillimor, si dhe duke i përfaqësuar dhe mbrojtur në gjykata kombëtare, gjykatat e huaja, ato ndërkombëtare dhe në arbitrazhin ndërkombëtar.

Nga marsi i viti 2006 deri në shtator 2013 ka ushtruar profesionin e avokatit, duke përfaqësuar dhe mbrojtur në gjyqe persona fizikë dhe juridikë, ofruar këshillim ligjor në fushat penale, civile, tregtare dhe administrative si dhe në hartimin e kontratave, marrëveshjeve, etj.

Nga shkurti i 2013, Z. Semanaj ka punuar në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore ku ka ushtruar funksione të ndryshme publike si: Zëvendësdrejtor Ekzekutiv dhe Drejtor Juridik (shtator 2013 – shkurt 2014), Zëvendësdrejtor Ekzekutiv (shtator 2013 – maj 2017), Drejtorit Ekzekutiv (maj 2017), periudhë e cila shënon me reformën dhe fillimin e transformimit të këtij sektori.

Ai është njohës i gjuhës angleze dhe italiane.

Që prej 24 Nëntorit 2017, zoti Semanaj ushtron detyrën e Kryeregjistruesit. 

 

Kompetencat ligjore

Kryeregjistruesi organizon dhe drejton veprimtarinë tekniko – organizative dhe ekonomiko – finaciare të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZQRPP) dhe Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme( ZVRPP), në përputhje me legjislacionin në Republikën e Shqipërisë. Ai u jep detyra dhe instruksione vartësve gjatë drejtimit të veprimtarisë së ZQRPP-së dhe ZVRPP-ve.

Kryeregjistruesi përfaqëson Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në marrëdhëniet me jashtë, nënshkruan marrëveshje dhe kontrata me Institucione homologe të vendeve të tjera.

Kryeregjistruesi organizon kontrolle për efektivitetin e veprimtarisë së Drejtorive në Zyrën Qendrore dhe Zyrave Vendore dhe merr masa për mënjanimin e shkeljeve dhe mangësive që konstaton.

Ai nxjer urdhëra, udhëzime dhe rregullore për zbatimin e ligjeve dhe të akteve të tjera dhe merr masa për interpretimin dhe zbatimin e përpiktë të tyre, shfuqizon akte të Drejtorive dhe Zyrave Vendore kur ato vijnë në kundërshtim me ligjin, lidh dhe zgjidh kontratat e punës me punonjësit e ZQRPP-se dhe të ZVRPP-ve, duke respektuar dispozitat e Kodit të Punës dhe të Rregullores së Brendshme të ZRPP, si dhe propozon tek Ministri i Drejtësisë për emrimin dhe shkarkimin e Regjistruesve të ZVRPP-ve.

Për çështje të karakterit teknik, ka të drejtë të autorizojë persona të tjerë, të cilët, brenda kompetencave që u jepen, kanë të drejtë të zgjidhin probleme në emër dhe për llogari të tij. Ai raporton për veprimtarinë e Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme përpara Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Minstrave.

Kryeregjistruesi miraton materialet e shkruara, të gatshme për publikun, para se ato të publikohen.

Për zgjidhjen e problemeve të veçanta të institucionit, propozon përmirësime apo ndryshime të legjistacionit, në fushën e veprimtarisë së instuticionit që mbulon.


. .