Vendime

Vendim nr.1 dt. 21.12.2016 të ZVRPP Korçë

Vendim nr.1 dt. 21.12.2016 të ZVRPP Korçë me objekt: Regjistrimin e pasurisë 1/376 ZK 8562 qyteti i Korçës për përcaktimin e sipërfaqes në baze të nenit 25, shkronja “b” të…

Vendim per pezullim te vendimit ne emer te Melpomeni Zeno

ZQRPP nepermjet ankeses se znj. Krisanthi Spiri


. .