Projekte

Strategjia e Modernizimit

HyrjeQellimi i MaterialitQellimi i ketij dokumenti eshte pershkrimi i ndryshimeve qe duhen kryer per te shnderruar veprimet per regjistrim ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme ne nje regjister…


. .