Kryeregjistruesi

ilirjan_muho  Kryeregjistruesi i Republikës së Shqipërisë është Z. Ilirjan Muho.

Kryeregjistruesi organizon dhe drejton veprimtarinë tekniko – organizative dhe ekonomiko – finaciare të Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZQRPP) dhe Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme( ZVRPP), në përputhje me legjislacionin në Republikën e Shqipërisë.  Ai u jep detyra dhe instruksione vartësve gjatë drejtimit të veprimtarisë së ZQRPP-së  dhe ZVRPP-ve.
Kryeregjistruesi  përfaqëson Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në mardhëniet me jashtë, nënshkruan marveshje dhe kontrata me Institucione homologe të vendeve të tjera. 
Kryeregjistruesi organizon kontrolle për  efektivitetin e veprimtarisë së Drejtorive në Zyrën Qendrore dhe  Zyrave Vendore dhe mer masa për menjanimin e shkeljeve dhe  mangësive që konstaton.
Ai nxjer urdhëra, udhëzime dhe rregullore për zbatimin e ligjeve dhe të akteve të tjera dhe mer masa për interpretimin dhe zbatimin e përpiktë të tyre,  shfuqizon akte të Drejtorive dhe Zyrave vendore kur  vijnë në kundërshtim me Ligjin, lidh dhe zgjidh kontratat e punës me punonjësit e ZQRPP-se dhe të ZVRPP-ve, duke respektuar dispozitat e Kodit të Punës dhe të Rregullores së Brendëshme të ZRPP, si dhe propozon tek Ministri i Drejtësisë për emrimin dhe shkarkimin e Regjistruesve të ZVRPP-ve. 
Për çështje të karakterit teknik, ka të drejtë të autorizojë persona të tjerë, të cilët, brenda kopetencave që u jepen, kanë të drejtë të zgjidhin probleme në emër dhe për llogari të tij. Ai raporton për veprimtarinë e Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Palujshme përpara Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Minstrave. 
Kryeregjistruesi miraton materialet e shkruara, të  gatshme për publikun, para se ato të publikohen. 
Për zgjidhjen e problemeve të vecanta të Institucionit, propozon përsosje apo ndryshime të legjistacionit, në fushën e veprimtarisë së Instuticionit që mbulon.


. .