Baza Ligjore

RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E ZYRËS QËNDRORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Zyrës Qëndrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme RREGULLORE

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 26.8.2016 PËR PROCEDURAT E ZBATIMIT TË LIGJIT NR.81/2016, DATË 25.7.2016 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME”

UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 26.8.2016 PËR PROCEDURAT E ZBATIMIT TË LIGJIT NR.81/2016, DATË 25.7.2016 Për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme

UDHEZIM Nr 5111/3 Dt 28/08/2012 : Per disa shtesa dhe ndryshime ne Udhezimin Nr. 2532, date 21.04.2009, te Kryeregjistruesit, ne Zyren Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ” Per regjistrimin e pasurive te fituara sipas ligjit Nr 9482

UDHEZIM Nr 5111/3 Dt 28/08/2012 : Per disa shtesa dhe ndryshime ne Udhezimin Nr. 2532, date 21.04.2009, te Kryeregjistruesit, ne Zyren Qendrore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ” Per…

RREGULLORE : Per percaktimin e menyrave, proçedurave dhe kushteve, per kryerjen e ndryshimeve dhe shtesave te funksioneve, ne Regjistrimin Elektronik te Pasurive te Paluajtshme ( ALBSReP)

RREGULLORE: Per percaktimin e menyrave, proçedurave dhe kushteve, per kryerjen e ndryshimeve dhe shtesave te funksioneve, ne Regjistrimin Elektronik te Pasurive te Paluajtshme ( ALBSReP).    Rregullorja. 

Baza Ligjore

Ligji 33/2012 Per Regjistrimin e Pasurive te Paluajtshme. Ligji 7843 – 13.7.94 Për Regjistrimin e Pasurive te paluajtshme(me të gjitha ndryshimet)(Shfuqizuar). Rregullore 184 – 8.04.1999  Për punën në ZRPP (pa ndryshimet)Rregullore…


. .