Prokurime

Prokurime

CONTRACT NOTICE/Njoftimi i kontrates me objekt “Ndertimi i sistemit Multifunksional per sherbimet qe ofrohen ne ZRPP“

  Objekti i kontrates/marreveshjes kuader : “Ndertimi i sistemit Multifunksional per sherbimet qe ofrohen ne ZRPP“. Contract/Framework Agreement Object: “The establishment of the Multifunctional System for the services provided by…

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI: Shërbime Konsulence – 3 Ekspertë për Arkitekturën e sistemit të kompiuterizuar të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të ZRPP.

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI: Shërbime Konsulence – 3 Ekspertë për Arkitekturën e sistemit të kompiuterizuar të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të ZRPP. Kërkesa për Shprehje Interesi. 


. .