Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Category_Post_List_widget has a deprecated constructor in /home/zrpp/public_html/new/wp-content/plugins/category-post-list-widget/category-post-list-widget.php on line 75

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/zrpp/public_html/new/wp-content/plugins/category-post-list-widget/category-post-list-widget.php on line 695
Platforma e bashkëqeverisjes në ndihmë të ZRPP-se | ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Platforma e bashkëqeverisjes në ndihmë të ZRPP-së, Kryeregjistruesi Semanaj: Ndjekje penale për abuzuesit me pronat.

Platforma e bashkëqeverisjes në ndihmë të ZRPP-së, Kryeregjistruesi Semanaj: Ndjekje penale për abuzuesit me pronat.

Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme duke marrë shkak nga ankesat e qytetarëve, problematikat e ngritura në portalin e bashkëqeverisjes “Për Shqipërinë që Duam”, si dhe në kontrollet tematike të ushtruara në disa zyra vendore ka evidentuar raste të tjetërsimit të pasurive në mënyrë abuzive.
Raste abuzive janë evidentuar si në regjistrimet e vendimeve të gjykatave edhe në regjistrimin e akteve administrative të lëshuara nga institucionet që krijojnë tituj pronësie, duke shpërdoruar autoritetin dhe kompetencat e ngarkuara me ligj.

Sa më sipër mund të përmendim rastin kur me një vendim gjykate të një niveli më të ulët është rritur sipërfaqja e pasurisë me 20 Hektarë kur kjo pasuri dhe sipërfaqja është përcaktuar dhe regjistruar me Vendim të Gjykatës së Apelit.
Ky veprim është kryer në bashkëpunim me Zyrën Vendore e cila nuk ka ankimuar vendimin dhe nuk ka paraqitur provat e nevojshme pranë gjykatës. Kjo ka sjellë si pasojë rritjen e sipërfaqes në favor të spekulantit duke dëmtuar rëndë interesat e shtetit.

Në një rast tjetër flagrant, Zyra Qendrore gjatë kontrolleve ka evidentuar shkelje në lidhje me regjistrimet e akteve të marrjes së tokës në pronësi apo siç njihen AMTP.
Kështu Njësia Vendore ka plotësuar dhe konfirmuar AMTP për një person i cili ka qenë minoren në momentin e përfitimit të tokës bujqësore në bazë të ligjit 7501.

I gjithë dokumentacioni është përcjellë si i rregullt nga Njësia Vendore drejt Zyrës Vendore të Regjistrimit, gjë që bie në kundërshtim me të gjitha aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kështu ky minoren ka përfituar tokë bujqësore në familjen e babait të tij, por ka përfituar edhe AMTP të vetën personale si kryefamiljar kur në fakt ishte vetëm 10 vjeç, në kundërshtim të hapur me ligjin.
Veprimet e kryera nga Njësia vendore nuk janë kundërshtuar nga Zyra Vendore por është vijuar me regjistrimin e akteve në kundërshtim me ligjin dhe VKM nr.994 të vitit 2015 ku pjesë përbërëse e dokumentacionit është dhe certifikata e gjendjes familjare e vitit 1991.

Në vazhdim të regjistrimit të abuzimeve me aktet e marrjes së tokës në pronësi janë dhe rastet e korrigjimit të zërave kadastralë të pasurisë. Ku si fenomen kryesorë kemi ndryshimin e zërit kadastral ranishte e kënetë, në tokë bujqësore në kundërshtim me procedurat e përcaktuara në ligj.
Këto korrigjime dhe ndryshime të llojit të pasurisë janë kryer vetëm me akte të lëshuara nga Njësitë Administrative kur kompetent për të konfirmuar zërin kadastral është Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark dhe ndryshimi i zërit kadastral kryhet nga institucionet e ngarkuara me ligj.
Të gjitha këto veprime të kryera Njësia Vendore në bashkëpunim dhe me Zyrën e Regjistrimit kanë bërë të mundur regjistrimin e akteve të fitimit të pronësisë mbi sipërfaqen e kthyer në tokë bujqësore, në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore.
Gjetjet tona do t’i referohen task forcës së ngritur nga kryeministria dhe sigurisht në përfundim të hetimit të thelluar administrative, do t’i përcillen organeve ligj-zbatuese.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *