KRYEREGJISTRUESJA BLERINA DORACAJ TAKIM ME DHOMEN KOMBETARE TE NOTEREVE DHE TE PERMBARUESVE

KRYEREGJISTRUESJA BLERINA DORACAJ TAKIM ME DHOMEN KOMBETARE TE NOTEREVE DHE TE PERMBARUESVE

Kryeregjistruesja Blerina Doracaj zhvilloi një takim me përfaqësues të Dhomës Kombëtare të Noterëve dhe të Përmbaruesve.

Takimi ishte në funksion të zbatimit të Udhëzimit të përbashkët ndërmjet ZRPP-së dhe dy Dhomave Kombëtare.

Përmes Udhëzimit të përbashkët, noterëve u jepet e drejta të kryejnë transaksione online, ku 27 shërbime do të realizohen nëpërmjet zyrave noterialeAplikimi që është bërë deri më sot dhe vazhdon dhe bëhet në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, mund të kryhet te zyra e noterit dhe të çohet online në zyrën e regjistrimit.

 

Menjëherë, personi përgjegjës në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme verifikon dokumentacionin dhe kthen përgjigje online te zyra e noterit. Pra, kjo është një mundësi, një lehtësim që u japim qytetarëve të Shqipërisë, për ta marrë këtë shërbim te zyra e noteritpa qenë nevoja që ata të mbajnë radhën në Zyrat e Regjistrimit të Pasurisë.

Çdo veprim me pronat e paluajtshme, qoftë shitje, dhurim, vërtetim prone etj., tashmë bëhet te zyra e noterit.

Për të përmirësuar bashkëpunimin mes ZRPP-së dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve, në zbatim të Udhëzimit të përbashkët, në takim u vendos që për çdo zyrë vendore të caktohet një person kontakti dhe nga ZRPP-ja dy persona, të cilët do të ndjekin zbatimin e marrëveshjes dhe problematikat me zyrat vendore dhe Dhomën Kombëtare të Noterëve.

Për të lehtësuar shërbimin e qytetarëve në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kryeregjistruesja Doracaj dhe përfaqësuesit e Dhomës Kombëtare të Noterëve ranë dakord që të ketë shkëmbim udhëzimesh ndërmjet dy institucioneve.

Në takim u raportua dhe për diferencime në trajtimin e aplikimeve të noterëve nga ana e administratës së ZRPP-së. Për t’i dhënë fund kësaj anomalie, kryeregjistruesja u angazhua që të ndjekë vetë respektimin e radhës së veprimeve/transaksioneve të bëra nga noterët. Kjo është e garantuar nëpërmjet sistemit të aplikimit online.

Për mbarëvajtjen sa më të mirë të këtij shërbimi, që u ofrohet qytetarëve, si zbatim i VKM-ve të qeverisë dhe Udhëzimit të përbashkët ndërmjet ZRPP-së dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve, do të zhvillohen takime periodike mujore me përfaqësues të ZRPP-së dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve.

Por dy institucionet do të zhvillojnë takime periodike edhe në nivel teknik/IT për të përmirësuar funksionimin e sistemit elektronik, pasi të gjitha veprimet kryhen online.

Në takimin me Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë u ra dakord që të caktohet një person kontakti nga ZRPP-ja, që do të ndjekë zbatimin e marrëveshjes ndërmjet dy institucioneve.

Referuar ofrimit të shërbimit online nga ana e Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, sipas marrëveshjes me Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë, përmbaruesit do të paraqesin kërkesat e tyre tek operatorët e ZRPP-ve nëpërmjet sistemit elektronik SIAIP (Sistemi i Integruar i Administrimit të Informacionit të Përmbaruesit).

Aktualisht, sistemit SIAIP, i rikonfiguruar për të kryer një ndërveprim elektronik për të gjitha llojet e shërbimeve me zyrat e ZRPP-ve, i ofrohet mundësia ndërlidhëse vetëm e aplikimit online për marrjen e informacionit zyrtar për pasuritë e individëve dhe subjekteve juridike ose institucioneve.

Sa i përket marrjes së shërbimeve të kërkuara online, përmbaruesit gjyqësorë privatë do të kryejnë pagesat për shërbimet e kërkuara sipas llojit dhe tarifave të shërbimit të afishuara ne ZRPP.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *