RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E ZYRËS QËNDRORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

RREGULLORE E BRENDSHME PËR FUNKSIONIMIN E ZYRËS QËNDRORE TË REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Rregullore e Brendshme për Funksionimin e Zyrës Qëndrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme

RREGULLORE

happy wheels