NJOFTIM-AFISHIM PUBLIK

NJOFTIM-AFISHIM PUBLIK

N J O F T I MMbi Afishimin Publik të Regjistrimit të Pasurive të PaluajtshmeNë bazë të Ligjit nr. 33/2012, datë 21.03.2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”, indryshuar, në Zonën Kadastrale Nr. 8220, Tiranë, është duke u kryer Regjistrimi Fillestar iPasurive të Paluajtshme. Bazuar në nenin 26 të Ligjit të lartpërmendur, është duke u kryerproçesi i Afishimit Publik 45-ditor i produktit të Fazës I të regjistrit të pasurive të paluajtshmetë kësaj zone kadastrale.Periudha e afishimit do të jetë nga data 24.04.2017 – 07.06.2017Afishimi publik do të bëhet në adresën: Rr. “Ndre Mjeda”, Kompleksi “Kristal 2”, Pallatet“Edil Al”, Tiranë.Nga e Hëna në të Premte: nga ora 09:00 – 13:00 dhe nga ora 16:00 – 19:00Të Shtunën dhe të Dielën: nga ora 09:00 – 14:00I lutemi qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilat zotërojnë pasuri të paluajtshme nëterritorin e kësaj zone kadastrale të drejtohen në ambientet e Afishimit Publik të Pasurive tëPaluajtshme dhe të verifikojnë pronësinë e tyre ose të drejta të tjera reale mbi pasuritë epaluajtshme.Të gjitha pretendimet duhet të paraqiten brenda afatit të Afishimit, pranë këtij ambienti dhespecialistit të ngarkuar me këtë detyrë. Shqyrtimi i tyre gjatë periudhës së Afishimit Publikështë falas.Ju rikujtojmë të mos neglizhoni për të bërë verifikimet e nevojshme.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *