Vendim nr.1 dt. 21.12.2016 të ZVRPP Korçë

Vendim nr.1 dt. 21.12.2016 të ZVRPP Korçë

Vendim nr.1 dt. 21.12.2016 të ZVRPP Korçë me objekt: Regjistrimin e pasurisë 1/376 ZK 8562 qyteti i Korçës për përcaktimin e sipërfaqes në baze të nenit 25, shkronja “b” të ligjit nr.33, datë 21.03.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, i ndryshuar.

 

VENDIMI

happy wheels