UDHËZIM I PËRBASHKËT Nr. 19, datë 26.8.2016 PËR PROCEDURAT E ZBATIMIT TË LIGJIT NR.81/2016, DATË 25.7.2016 “PËR RIVLERËSIMIN E PASURISË SË PALUAJTSHME”

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *