Web Services- Aksesi në regjistrin e pasurive të paluajtshme nga institucione e autorizuara nga ligji.

Web Services- Aksesi në regjistrin e pasurive të paluajtshme nga institucione e autorizuara nga ligji.

web serviceNëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme. Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.  29.05.2015

web service

Nëpërmjet komunikimit me anë të web services, institucionet apo subjektet që kanë të drejtë të aksesojnë sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme sipas vendimit Nr. 496, datë 1.8.2012, Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ushtrimit të së drejtës së aksesit për personat juridikë/fizikë, vendas apo të huaj, në sistemin elektronik të pasurive të paluajtshme.

Secili institucion apo subjekt i cili eshtë i autorizuar në bazë të ligjit të ketë akses në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtshme, i ofrohet mundësia të aksesojë informacion online nepërmjet metodave te kerkimit të realizuara me sukses nga Drejtoria

Në zyrën e Drejtorisë së Adminsitrimit të Informacionit, janë zhvilluar metoda të reja qe i kanë ardhur në ndihmë institucioneve që kan të drejte në bazë të ligjit të aksesojnë direkt informacion.

 

29.05.2015

 

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *