Përfundimi i instalimit dhe fillimi i punës me sistem në 35 Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme!

Përfundimi i instalimit dhe fillimi i punës me sistem në 35 Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme!

Royalty-free 3d computer generated technology clipart picture image of two tiny blue employees standing in front of a computer keyboard and looking up at a flat screen lcd monitor screen while one person operates the mouse.

system installation

Në muajin Janar 2015 përfundoi me sukses procesi i instalimit të sistemit ALBSReP në mënyrë përfundimtare në të gjitha Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

Përfundimi i këtij procesi mundëson përdorimin e sistemit ALBSReP në të gjitha Zyrat Vendore të Regjistrimit, gjatë procedurave të punës në to. Printimi i kartelave dixhitale dhe çertifikatave të pronësisë ofrohet nëpërmjet përdorimit të sistemit dhe nga muaji Janar me urdhër të Kryeregjistruesit të Shqipërisë, çdo vërtetim që lëshojnë Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme i gjeneruar nga sistemi është i detyrueshëm.

Specialistet e zyrave vendore duke përdorur facilitetet që ofron sistemi elektronik ALBSReP në çdo zyrë vendore të regjistrimit te pasurive të paluajtshme, realizojnë në mënyrë të detyrueshme çdo process të punës me sisitemin ALBSReP

Në çdo kohë, suporti i IT-së për funksionimin në sistemin ALBSReP për zyrat vendore është i menjëhershëm nëpërmjet Help Desk.

29.05.2015

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *