Deklarimi i të dhënave të sakta para punonjesit të ZVRPP-ve!

Deklarimi i të dhënave të sakta para punonjesit të ZVRPP-ve!

Pse është i rëndesishëm që të japim numrin e kontaktit të saktë para punonjesit të autorizuar në sportelet e shërbimit pranë ZVRPP-ve?- Në momentin që një qytetar i Republikës së Shqipërisë kërkon një shërbim nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, në sportel ku qytetari deklaron të dhënat e tij është shumë  e rendesishme që të dhënat të jenë të sakta dhe pa dyshime,

Një ndër elementet me kryesorë gjatë identifikimit të aplikantit dhe gjenerimit të formës së aplikimit nga ana e punonjesit qytetaret duhet të jenë të ndërgjegjshëm që numri i telefonit është një element shume I rëndesishem dhe duhet të jetë I saktë.

Në terma afashkurtra do të  krijohet mundesia që qytetari të informohet nëpërmjet një sms informuaese në momentin që një prona e cila rezulton ne emrin e vet, është duke u procesuar nëpërmjet nej aplikimi të bërë në zyraqt vendore.

Kjo është një masë që Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do ta ndërmarrë në kuadër të uljes se fenomeneve korruptive deri në eleminimin e korrupsionit nga ana e zyrtarëve të strukturave.

happy wheels

Add your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *